MONNA WA NAGA YA BANGLADESH O LELETSWE KE DITSHIPI

 

4.Batho ba le barataro[6]ba ba latofatswang ka bogodu le go fitlhelwa ka dithoto tsa bogodu.ba letse ba tlhageletse kwa kgotlhatshekelo ya magistrate wa Thaba-Nchu maabane.Mokonstabole wa sepodisi Consolation Mokoale a re ba bone ntometsebe gotswa go mongwe  golatela serori sa Coca Cola e isa dino tsididi tse ditswileng ka kgoro e e kwa morago,kgabagare motsamaisi wa Coca Cola kwa mangaung,o itsisitse sepodisi ka lori e e neng e isitse dino tsididi kwa lebenkeleng la moagi wa naga ya Bangladesh ba  ba itsewing botoka ka leina la ‘MY FRIEND’ kgabagare sepodisi se ne sa golega mokgweetsi wa lori eo rra-lebenkele le badiri ba gagwe,ba  ba neng ba beile dinotsididi tse dingwe kwa matlong a bone.le fa go le jalo mokgweetsi o santse a le mo teng ga ntlo ya dinta.dithoto tseo di balelwa go dikete di le lekgolo tsa diranta.le fa ba tswile ka lefoko la kgalemo disinyi tseno go akaretsa ‘my friend’ ba solofetswe go tlaa ikopela bail kgwedi eno e tlhola malatsi a le 25

MMEGA-KGANG:KENNETH MAHOKO

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>